Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania

oraz doskonalenia pływania

 

I Zasady ogólne uczestnictwa

 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres: rok szkolny 2023/2024.
 2. Szkoła pływania SWIM PRO zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia pływania oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
 3. Zajęcia prowadzone są na krytej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2A.
 4. Proponowane przez SWIM PRO zajęcia, organizowane są w ramach kursu, który w każdym roku kalendarzowym składa się z dwóch semestrów pokrywających się z semestrami nauki w roku szkolnym.
 5. Ilość zajęć w poszczególnych semestrach jest zmienna, tj. uzależniona od ilości dni wolnych od zajęć szkolnych, ferii, wakacji, świąt etc. i podawana jest w harmonogramie zajęć przez Organizatora przed rozpoczęciem każdego semestru.
 6. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe.
 7. Proponowane przez SWIM PRO zajęcia, podzielone są na grupy wiekowe, a także z uwagi na posiadane umiejętności uczestników.
 8. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur na pływalni, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni.
 9. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Szkoły Pływania SWIM PRO, jak również pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników.
 11. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć oraz cennika.
 12. Czas pobytu uczestnika nauki pływania na basenie w przypadku zajęć trwających do 45 minut wynosi nie więcej niż 75 minut. Po tym czasie zostaje naliczana dodatkowa opłata dla uczestnika nauki pływania, którą należy uiścić bezpośrednio przy zwrocie paska.
 13. Uczestnicy, którzy po zajęciach chcą pozostać na pływalni zobowiązani są dokupić bilet na dodatkowy czas pobytu.
 14. Uczestnicy przed zajęciami nie mogą bez zezwolenia i wiedzy instruktora prowadzącego zajęcia wejść do wody.
 15. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć Uczestnicy przechodzą pod opiekę rodziców / opiekunów prawnych i powinni opuścić pływalnie.

 

II Zasady dotyczące rejestracji na zajęcia i płatności

 1. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub w biurze Organizatora. Rezerwacja jest ważna maksymalnie do 48h od momentu zgłoszenia uczestnictwa. Do tego terminu należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100,00 zł lub dokonać pełnej opłaty za zajęcia (zgodnie z cennikiem podanym przez Organizatora). W innym przypadku, rezerwacja jest anulowana i Organizator może na dane miejsce zapisać innego uczestnika. W sytuacji, gdy Uczestnik  dokonana wpłaty zaliczki w terminie, a nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z zajęć na minimum 48h przed dniem rozpoczęcia zajęć, zaliczka nie zostanie zwrócona. 
 2. Płatności dokonuje się w formie gotówkowej w biurze u Organizatora, a w uzasadnionych przypadkach na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg obowiązującego cennika za cały rok szkolny przed rozpoczęciem kursu, co stanowi podstawę do wpisu na listę uczestnictwa i do wydania karnetu. 
 4. W przypadku płatności w 2 ratach, na poczet II semestru pobierana jest zaliczka w kwocie 150 zł, dokonywana z opłatą za I semestr.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach II semestru, przy zachowaniu terminu wypowiedzenia o którym mowa w pkt 34, zaliczka jest zwracana Uczestnikowi. 
 6. Brak opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania w określonym terminie, powoduje automatycznie skreślenie uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach.
 7. SWIM PRO nie gwarantuje miejsca uczestnikowi w jego dotychczasowej grupie w przypadku braku opłaty za kontynuację nauki i doskonalenia pływania w wyznaczonym terminie.
 8. Po pierwszych odbytych zajęciach, z każdego kursu istnieje możliwość rezygnacji z zajęć bez podania przyczyny. Wówczas opłata pobierana jest wyłącznie za odbyte zajęcia, zgodnie z cennikiem Organizatora. Organizator potrąca odpowiednią kwotę za odbyte zajęcia z wpłaconej kwoty, a pozostała nadpłata zwracana jest Uczestnikowi.
 9. Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia w grupie 2 zajęć, opuszczonych przez uczestnika w trakcie trwania semestru. 
 10. Termin wykorzystania opuszczonych przez uczestnika zajęć należy uzgodnić z Organizatorem osobiście lub telefonicznie. Wykorzystanie opuszczonych przez uczestnika zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których są wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji uczestnictwa w grupie.
 11. W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem wykorzystania opuszczonych zajęć, a bez uprzedzenia się na tych zajęciach nie stawi, traci uprawnienie do ich wykorzystania w innym terminie.
 12. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania opuszczone przez uczestnika i nie wykorzystane według powyższych zasad, bez względu na przyczynę przepadają, za wyjątkiem szczególnych przypadków (np. nagła, długotrwała choroba), które przy zachowaniu procedury niezwłocznego zawiadomienia Organizatora, mogą zostać indywidualnie rozpatrzone.
 13. Nie dopuszcza się możliwości żądania przez opuszczającego zajęcia zwrotu za nie opłaty.
 14. Nie dopuszcza się możliwości przedłużenia ważności niewykorzystanego karnetu na następny semestr.
 15. Z powodów technicznych, niezależnych od Organizatora, zajęcia mogą odbyć się w innym terminie lub zostać odwołane.

 

 

III Postanowienia końcowe

 1. Uiszczenie opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania, traktowane jest jako akceptacja przez uczestnika treści niniejszego Regulaminu.
 2. Biorąc udział w zajęciach nauki pływania opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia kursu przez SWIM PRO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na przetwarzanie przez SWIM PRO informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. SWIM PRO zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.
 4. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę, bez podania powodu, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 30 dni.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczącej jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.